اتحادیه اروپا خواستار عادی سازی روابط میان بغداد و اربیل