۱۰ سال در این روز, این ایده از ورود تلویزیون به اینترنت به کشور مطرح شد