جانسون: از ایران, من می خواستم نازنین مجموعه بشردوستانه دلایل, نسخه