پایان نامه برتر "تولید و اشتغال" معاون رئیس جمهور/جشنواره ملی نقد و بررسی کتاب و علوم انسانی