مهدوی راد: در ممیزی اشتباه داریم، اما غرض ورزی نداریم