روایتی تئاتری از زندگی شاه پهلوی پس از ثریا و قبل از فرح