دومین بیانیه اتحادیه اروپا درباره خشونت های اخیر رژیم صهیونیستی