واکنش دمشق به ساکنان غوطه شرقی: چگونه می توان یک دولت کشتن مردم خود سود ؟