فیلم و زندگی خالق "هری پاتر" و ورود به "لیست سیاه" هالیوود شد