از آنجا که غیر ممکن است. حالت سنسور اثر انگشت صفحه نمایش