سالگادو: باشگاه, جام جهانی روح واقعی را بهبود بخشد