فیلتر بیش از 2 هزار سایت و شبکه های مجازی در زمینه های سلامتی ،