عدم انطباق با زمان برداشت کلزا. عامل اصلی در ریزش دانه