طرح برای احیای دریاچه با موفقیت انجام شد/ توسعه کشت چغندر قند بر خلاف تصمیمات طرح توانبخشی