جوادی: برخی اهالی کشتی از استعفای خادم خوشحال هستند