ممنون: مردم انتظار دارند برای ساخت بزرگراه گذشتن ... پول نداریم