خسروی: خودم را از وجود آن در داوری کارت قرمز انجام خواهد داد!