تاکید بر نقش نظارتی سمن ها/جوانان اعتماد به نفس کافی ندارند