این فلسفه وجودی بانک صنعت در حمایت از توسعه اقتصادی در کشور