رئیس هیئت مدیره از مدیریت تیم طلا : بحث تغییرات در مدیریت این باشگاه در ذهن در هر صورت