غده تیروئید قبل از بارداری است. به عنوان تاثیر دارد ؟