. زمانی که بازیکنان دانشگاه نظربایف با تیم ملی سوغات عکس!!