طاهری: به دنبال یک دروازه بان و نگاه به تعیین نقاط ضعف در تیم