تکلیف خودمان را در خصوص حق آبه هیرمند با افغانستان باید روشن کنیم