رد اداری تغییرات در سپاهان رئیس هیئت مدیره این باشگاه است.