حذف تمامی ساحلی بازان ایران در تور جهانی, Assassin's