مدیر و نجات دهنده از استخر مقصر مرگ پسر بچه نازی آباد عکس: