هر ۶ سهمیه ایران قطعی شد/ اصغری طلا گرفت، همتی نقره