تاج: همه دستگاه ها به منظور پشتیبانی مناسب درآمد ملی توزیع شده است/تیم ملی متعلق به اتحادیه نیست