سندرز: ترامپ می تواند در جنگ تجاری علیه چین پیروز شود