تاج: به زودی یکی از مهم ترین توافق با کی, برای انجام