گروه 4 تصویر و هویت سارقان گوشی تلفن همراه در وسط تهران مجموعه