مورینیو: آنقدر که بقیه فکر می کنند، تیم بدی نیستیم