انتظارات از یک متخصص از انتقال سفارت به بیت المقدس