شرکت نکردن مجتبی جباری در ایران با اس ام اس وظایف. اولین فرمان صادر شده ما