"آموزش" موتور محرک و محور همه برنامه‌های دانشگاه است