همچنین در شرح جلسه کمیته امنیت ملی همچنین با بیان نسبی به کار کمیته امنیت ملی برای ترویج بسیج