توافق در مورد نحوه حمایت وزارت ورزش, اتحادیه اروپا, باشگاه های ورزشی