اردیویسه هلند؛ پیروزی از چنگ جهانبخش و دوستان پرید