"اسکار" ۱۰ فیلم کوتاه رقابت در این سال را انتخاب کرد