یک پروژه جدید در موسسه محیط زیست و توسعه پایدار منصوب شد