شرایط بورس کالا برای اجرای این طرح به منظور تضمین قیمت گندم/ گندم با کیفیت در یک محیط رقابتی را افزایش می دهد