شاهین نگاهی به اردوگاه پیکان پیوست/ بازیکن سپاهان رسما مخلوط, جلالی ایران (عکس)