جدول رده بندی لوشامپیونه در پایان شب دوم هفته سی و دوم؛ موناکو به تعقیب پاری سن ژرمن ادامه داد