تاج: امیدوارم منابع مورد نیاز برای برنامه مرکزی و شرقی اروپا, مواد