مودب است و نه یک کارت صدای شیپور در مصاحبه!!!/کربن