اتمام یازدهمین دوسالانه بین المللی از کربن در تهران برگزار می شود