ارائه گزارش مدیر کل پلیس ملی به توزیع افراد در یک صافی تهران ،