«پایتخت ٥» و ماجراهای اوج، سانسور، ابراهیم تاتلیس و شبکه جم!!!