۹ عضو این کمیته به درخواست عضویت در این کمیته برای ادغام در بودجه ۹۷ چشم